Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Sabtu, 20 Februari 2010

Tugas Micara : NINDAKAKE WAWANREMBUG

Sakwise mangerteni katrangan kang ana ing perangan MATERI kang irah-irahane 'Wawanrembug Karo Narasumber', ndak kira kowe kabeh wis mangerteni kepriye carane nindakake wawanrembug. Mula saka kuwi, jejibahan iki tindakna :

1. Nggawea tema (underane perkara) sing lagi mungkar-mungkare (aktual), kang bakal kanggo patokan kowe kabeh nindakake wawanrembug karo narasumber sing wis katentokake!

2. Nggawea daftar pitakonan sing bakal kok takokake marang narasumber!

3. Tindakna wawanrembug kanthi tata krama kang becik!

4. Nulisa laporan hasile wawanrembug kanthi urut-urutan kaya kang kasebut ing ngisor iki :

a. Bab I : Pendahuluan (Purwaka).

Katrangan ringkes babagan tujuane apa nindakake wawanrembug.

b. Bab II : Paparan Data (Jlentrehaning Wawanrembug)

Katrangan ringkes ngenani riwayat uripe narasumber, trus dikanteni daftar pitakonan lan wangsulan saka narasumber.

c. Bab III : Panutup

Katrangan ringkes minangka dudutane (kesimpulane) wawanrembug kang wis katindakake.

d. Lampiran : Dokumentasi lan Surat Katrangan.

Tuladhane “LAPORAN ASILING WAWANREMBUG”, bisa kaundhuh :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo