Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Rabu, 04 November 2009

Materi MID SEMESTER Kelas VIIUlangan MID SEMESTER bakal kaleksanan, mligine ulangan piwulangan basa Jawa. Mula saka kuwi kanggo luwih nyamektakake dhiri ngadhepi ulangan mau para siswa becikke nggatekake bab-bab kang ana ing ngisor iki :

1. Aksara swara
2. Tembung lan perangane
3. Tembung rangkep
4. Maca geguritan lan nyaruwe geguritan
5. Ater-ater tripurusa lan ater-ater anuswara
6. Ngrancang cengkorongane karangan
7. Layang lan perangane

Muga-muga kanthi mengerteni bab-bab wigati ing saperangan semester ganjil iki para siswa, mligine kelas VII luwih siaga maneh anggone bakal nglakoni ulangan mau.

SUGENG MAKARYA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo