Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Selasa, 07 April 2009

Panyinaon Kanggo Ngadhepi Ujian

Kanggo ngadhepi Ulangan Semester Genep para siswa Kelas IX becike padha nyinau bab-bab kang kaandharake ing ngisor iki :

1. Tembang Macapat

2. Pawarta

3. Jinise tembung (tuladhane : tembung dasanama, tembung ekanama lan sapiturute)

4. Jinise ukara (tuladhane : ukara carita, ukara pitakon, ukara pakon lan sapiturute)

5. Rimbag wasesa na

6. Jinise layang

7. Ukara panantang lan ukara ipat-ipat

8. Cerita cekak

9. Paribasan, bebasan lan saloka

10. Geguritan

11. Medharsabda (pidato) lan wawanrembug

12. Aksara Jawa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo